Privacy Policy

Laatste update 1 juni 2018


Uw privacy is van essentieel belang voor nv Dedeyne Projects, met zetel te 9790 Wortegem, Waregemseweg 62b en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.945.034.


Deze Privacy Policy van toepassing op (I) de website www.dedeyneprojects.be (hierna genoemd de “Website”) en (II) alle (commerciële) relaties met Dedeyne Projects. 


In welke hoedanigheid ook, Dedeyne Projects gaat steeds even zorgzaam om met de persoonsgegevens van haar (potentiële en voormalige) klanten, leveranciers, onderaannemers, contactpersonen, enz.


Het bezoeken van de Website en/of het gebruik van de diensten van Dedeyne Projects impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Policy en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.


Dedeyne Projects tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 


Soorten persoonsgegevens


Dedeyne Projects kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

● Naam ● Voornaam ● Adres ● E-mailadres ● Telefoonnummer ● Rekeningnummer ● Contactpersoon Onderneming.


Dedeyne Projects verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Dedeyne Projects, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Dedeyne Projects toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.


Op de website van Dedeyne Projects wordt gebruik gemaakt van analytische cookies voor statistische doeleinden.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de websites.


Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via  uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.


Dedeyne Projects adverteert op Facebook d.m.v. van targeting, waarbij Facebook zelf gegevens heeft verzameld op basis van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet doorgegeven aan Dedeyne Projects.


 

Verwerking persoonsgegevens


Dedeyne Projects kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

● Uitvoering van overeenkomsten ● Communicatie m.b.t. Dedeyne Projects, haar werkwijze of de door haar geleverde werken/diensten ● Boekhoudkundige, fiscale en sociale verplichtingen ●  Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website ● het toesturen van promotionele informatie


Deze gegevens worden al naar gelang het geval verwerkt op grond van:

● Uw verzoek ● De uitvoering van de overeenkomst ● Het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen ● Ons gerechtvaardigde belang


Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Dedeyne Projects uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

 


Doorgifte aan derden


Dedeyne Projects zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van de dienstverlening van Dedeyne Projects en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot:

● Het onderhoud van de informatiestructuur ● Verwerking van betalingen ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.


In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de  betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy. 


In alle overige gevallen zal Dedeyne Projects uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

 


De rechten van de betrokkene


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dedeyne Projects en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met info@dedeyneprojects.be. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Indien u geen informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door een mail te sturen met als titel “uitschrijven” naar info@dedeyneprojects.be.Beveiliging persoonsgegevens 


Dedeyne Projects verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.


Dedeyne Projects zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in datacenters binnen de EU.


Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Dedeyne Projcets, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Dedeyne Projects in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 


 

Update Privacy Policy


Dedeyne Projects is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.Contacteer Dedeyne Projects


Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Dedeyne Projects uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@dedeyneprojects.be.


neem contact op
voor meer info